☎️ +856-21 240-350 📧 info@vtpharma.la

ການບໍລິການດ້ານລະບຽບການ

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ກົມອາຫານແລະຢາ ໃນ ສປປລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບໃຫມ່ຕ່າງໆ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ ການບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາ, ຢາພື້ນເມືອງ, ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ, ອາຫານ, ເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດ.

ການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ

ການກະກຽມເອກະສານ

ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ

ການຢື່ນເອກະສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕົວຢ່າງ

ຕິດຕາມຂັ້ນຕອນຂຶ້ນຖະບຽນຈົນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ການຮັກສາ, ຕິດຕາມ ແລະ ການໂອນ ໃບອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ.

ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ພາຍຫລັງຂຶ້ນທະບຽນ

ການຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ

ການຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຢາ

ພວກເຮົາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຢາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍາສັ່ງຄູ່ມືເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຢາ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ວາງອອກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄົນເຈັບ ແລະຜະລິດຕະພັນຢາ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ພະແນກລະບຽບການຂອງພວກເຮົາ:

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

Email: ra@vtpharma.la

ໂທ: +856-21-240350, +856-21-214547, +856-21-250132

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານ ມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້: